Almedalen

Under Almedalsveckan medverkade vi även detta år i Svenskt Marintekniskt Forum, RISE, debatt angående ”Så här skapar vi ett agilt verktyg för att möta kompetensbristen – av näringslivet, för näringslivet”.

Fredrik Von Elern samt Eva Errestad har sammanfattat eventet så här:

Förra året, på Almedalen 2018 lanserade SMTF vår strategiska satsning för att stötta våra medlemsföretag med deras kompetensförsörjningsfrågor. I år presenterade vi den förstudie vi gjort sedan dess ”Kompetensförsörjning inom den marina och maritima näringen” med särskilt fokus och panelsamtal om uppföljning på densamma – skapandet av ett näringsägt kompetenscenter, av näringen, för näringen. Diskussionen om hur ett sådant center skulle kunna se ut fördes under rubriken: ”Så här skapar vi ett agilt verktyg för att möta kompetensbristen – av näringslivet, för näringslivet”. Medverkande i seminariet gjorde Joakim Sköldhammar VD för Marinkraft, Mikael Borenholts V, VD för Swedeship Marine och Per Lindberg, rektor Marina Läroverket.

Föga förvånande var vi långt ifrån ensamma om att diskutera kompetensförsörjningsfrågor i Almedalen. Däremot verkar vi vara ensamma om att presentera en möjlig lösning med ett upplägg som svarar mot vad många är eniga om behövs. I Västsvenska Handelskammarens panelsamtal ”Så kompetenssäkrar vi framtidens industri” med fokus på tillverkande industri lät det så här:

”Man måste jobba närmare näringen och titta på problemet utifrån ett individsystem” sa Maria Rosendahl, enhetschef kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen och belyste problematiken med att utbildningshögskolan sällan har kurser utan hela program.

Martin Linder, förbundsordföranden för Unionen påtalade att omställningen som pågår ökar behovet av en flexibel utbildning samt att bara 1 av 8 företag har hittat en utbildning som motsvarar det behov man har. Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren konstaterade att medan de stora företagen har muskler att kompetensutveckla sin egen personal med interna utbildningar, saknar SME:rna resurser för detta vilket ökar behovet av samarbeten.

Alla dessa faktorer är problemställningar som vår modell tar hänsyn till. Modellen om ett näringslivsägt kompetenscenter är:

  • En agil lösning, dvs. ett system med inbyggd flexibilitet som svarar snabbt på företagens behov
  • En lösning som fokuserar på hybridkompetens (t ex. digitalisering, automatisering) men som låter de traditionella lärosätena fortsatt stå för kärnkompetensen
  • En lösning som tillåter kompetensväxling mellan företag för att buffra mellan högintensiva och lågintensiva rekryteringsperioder
  • En lösning som faciliterar kompetensöverföring mellan junior och senior arbetskraft
  • En lösning som hjälper företagen att synliggöra branschen mot barn och unga för att öka rekryteringsbasen

Alla är branschöverskridande behov och modellen om ett kompetenscenter som ägs av företagen själva är tillämpbar för många industrier. SMTF driver detta vidare i två spår, där det första handlar om att hitta finansiering och sedan genomföra en fördjupad studie om hur det näringslivsdrivna kompetenscentret kan se ut och utvecklas.

Det andra spåret innebär ett praktiskt ”case” tillsammans med våra medlemsföretag för att visa att näringen har vilja och resurser att på kort tid (sex månader) ta fram en för branschen attraktiv kompetens. Detta genom att bygga på en gymnasial kärnkompetens med erfarenhetsbaserad kompetens från industrin.

Vi på Marinkraft ser fram mot detta sammarbete och den utveckling det kommer att innebära för branschen med ett sådant verktyg.

marinkraft